دنیای انیمه و مانگا | AnimWorld Forum

انیمهجستجوی پیشرفتهنتایج جستجو

نوع

اپیزود

امتیاز

xxxHOLiC

xxxHOLiC - افزودن

کيميهيرو واتانوکي ميتونه ارواح و موجودات ديگه ماوراء الطبيعي رو ببينه، که توانايي دردسر سازيه و اون بیشتر ...

TV

24

0

xxxHOLiC Kei

xxxHOLiC Kei - افزودن

زندگي کيميهيرو واتانوکي هيچوقت عادي نبوده. در کنار قدرت ديدن ارواحش، اون هنوز هم تو مغازه ي يوکو کار بیشتر ...

TV

13

0

xxxHOLiC Rou

xxxHOLiC Rou - افزودن

ده سال بعد از اتفاقات فصل قبل، کيميهيرو واتانوکي غمگين، حالا اداره ي مغازه اي که قبلا به دست يوکوي م بیشتر ...

OVA

2

0

xxxHOLiC Shunmuki

xxxHOLiC Shunmuki - افزودن

در ادامه ي فصل هاي قبل واتانوکي و دوست و رقيبش شيزوکا دومکي به صرف غذا خونه ي يکي از دوستاشون، کوهان بیشتر ...

OVA

2

0
حامیان و همکاران:

Copyright © 2021 Animmania.com Inc. All rights reserved

Designed & Powered by RayanMand